Ochronne przyłbice

Regulamin sklepu

Regulamin sklepu

§ 1 Postanowienia ogólne oraz informacje o sprzedawcy

Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa ogólne warunki sprzedaży towarów w sklepie internetowym zlokalizowanym na platformie internetowej ochronneprzylbice.pl. Platforma prowadzona jest przez BRANDEKOR Pracownia reklamy i dekoracji, ul. Technologiczna 4, 45-389 Opole.
W dalszej części Regulaminu osobę zamierzającą dokonać zakupu towaru w sklepie internetowym ochronneprzylbice.pl nazywamy „klientem” lub „użytkownikiem”.
Przed złożeniem zamówienia klient obowiązany jest zapoznać się i zaakceptować niniejszy Regulamin. Akceptacja Regulaminu jest warunkiem koniecznym do korzystania z usług niniejszego sklepu internetowego i następuje w toku wypełnienia formularza zamówienia (o przebiegu transakcji w §4 Regulaminu).

§ 2 Ochrona danych osobowych

Zgodnie z Polityką Prywatności frimy BRANDEKOR., informujemy Państwa, że dane osobowe klientów naszego sklepu internetowego podlegają przetwarzaniu wyłącznie w celu realizacji zamówienia i podlegają ochronie zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dane osobowe użytkownika uzyskujemy w wyniku rejestracji przez użytkownika na platformie internetowej ochronneprzylbice.pl.
Dane osobowe nie są udostępniane innym firmom dla celów marketingowych.
Powierzone nam dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone w siedzibie firmy BRANDEKOR zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa. Informujemy, że Państwa dane osobowe mogą być usunięte z platformy internetowej po wcześniejszym pisemnym powiadomieniu (drogą mailową).

§ 3 Oferowany towar i cena

Wszelkie informacje dotyczące towarów oferowanych przez nasz sklep za pośrednictwem ochronneprzylbice.pll nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, a są wyłącznie prezentacją produktów oferowanych przez nasz sklep.
W przypadku zakupu określonego towaru klient uzyska informację o oferowanym towarze, w tym jego nazwę, określenie producenta lub importera, adnotację o dopuszczeniu do obrotu w Rzeczypospolitej Polskiej.
Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym są wyrażone w złotych polskich (PLN) i są to ceny uwzględniające właściwą stawkę podatku VAT. Sklep wystawia faktury VAT marża.

§ 4 Przebieg transakcji

W celu dokonania zakupu określonego towaru w naszym sklepie internetowym, użytkownik wypełnia formularz zamówienia na platformie ochronneprzylbice.pl, następnie wysyła formularz zakupu za pośrednictwem platformy ochronneprzylbice.pl. Wysłanie formularza zakupu jest równoznaczne z akceptacją warunków sprzedaży, w tym niniejszego Regulaminu.
W przypadku podania nieprawdziwych, niepełnych lub błędnych danych – spróbujemy skontaktować się z klientem w celu ich uzupełnienia lub sprostowania. Jeśli kontakt nie będzie możliwy zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży.
Sklep zastrzega sobie prawo do odstąpienia od transakcji sprzedaży również w przypadku braku dostępności towaru u dostawcy. Wpłacone przez klienta środki pieniężne zostaną wówczas zwrócone na wskazany przez klienta rachunek bankowy.
Korektę do swojego zamówienia klient może wprowadzać tylko do momentu wysłania przez sklep potwierdzenia przyjęcia zamówienia do klienta. Klient może również wycofać swoje zamówienie zanim zostanie ono potwierdzone przez sklep. W wypadku opłaconego zamówienia sklep zwraca wpłacone pieniądze pomniejszone o koszty obsługi bankowej i księgowej.
Z chwilą potwierdzenia przez sklep internetowy przyjęcia zamówienia do realizacji (co nastąpi w formie przesłania Państwu informacji elektronicznej) dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy sklepem a użytkownikiem.
Użytkownik po wysłaniu zamówienia zakupu towaru dokonuje zapłaty za towar w jeden z wybranych przez siebie sposobów. Niezwłocznie po dokonaniu zapłaty ceny lub zaksięgowaniu wpłaty na naszym koncie (w przypadku wyboru odpowiednio systemu PayPal lub przelewu bankowego ) wysyłamy do Państwa wybrany produkt. W przypadku wyboru przez klienta sposobu zapłaty poprzez doręczenie towaru za pobraniem ceny, dokonujemy wysyłki niezwłocznie po zaakceptowaniu zamówienia klienta.

W toku transakcji sprzedaży możecie Państwo komunikować się ze sklepem. Jednocześnie deklarujemy, że będziemy Państwa informować o wszystkich istotnych etapach transakcji, które wystąpiły po naszej stronie (przyjęciu zamówienia do realizacji, zaksięgowaniu wpłaty, wysłaniu towaru).

§ 5 Formy płatności ceny za towar

Możliwe są następujące formy płatności, a wybór formy należy do klienta:

a)      przelewem bankowym, na wskazane konto bankowe

b)      kartami płatniczymi przy użyciu PayU

c)       za pomocą innych metod nazwanych na platformie ochronneprzylbice.pl.

§ 6 Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny oraz reklamacje

Zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta Kupujący będący Konsumentem może odstąpić, bez podania przyczyny, od umowy zawartej na odległość ze Sprzedawcą w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania towaru. W razie tego odstąpienia od umowy umowę uważa się za niezawartą. Odstąpienie od umowy musi być poparte pisemnym oświadczeniem klienta.

Oświadczenie należy wysłać listem poleconym lub załączyć do paczki ze zwracanym towarem.

W przypadku, gdy Konsument odstąpi od umowy, Sprzedawca zwraca mu w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy wszelkie otrzymane od niego tytułem zakupu płatności (w tym koszty dostarczenia rzeczy), z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy o prawach konsumenta, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do momentu otrzymania towaru z powrotem. Koszty odesłania towaru do Sprzedawcy nie są Konsumentowi zwracane.

Towar zwracany nie może nosić oznak uszkodzeń. Każdy przedmiot musi być kompletny i prawidłowo zapakowany.

Zwrot towaru do sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy sprzedaży.

Sprzedawca uprzejmie prosi Konsumenta, o ile nie stanowi to dla niego uciążliwości, o dołączenie do oświadczenia o odstąpieniu bądź do odsyłanego towaru kopii paragonu albo faktury VAT bądź innego dowodu zawarcia transakcji, gdyż może się to przyczynić do przyspieszenia zwrotu kwot należnych Konsumentowi tytułem odstąpienia przez niego od umowy.

Klient ma prawo do złożenia reklamacji na zakupiony towar w ciągu 14 (czternastu) dni od otrzymania przesyłki. Reklamacja musi być złożona w formie pisemnej i wysłana na adres Salonu Wystawowego. Reklamacje są rozpatrywanew ciagu 14 (czternastu) dni. Spółka poinformuje Klienta o uznaniu lub odrzuceniu reklamacji. Rozwiązanie reklamacji może nastąpic przez: a) obniżenie ceny zakupu, b) naprawy przedmiotu jeżeli będzie to możliwe. Zwrot gotówki w ramach reklamacji jest tylko możliwe w przypadku zniszczenia przedmiotu w trakcie transportu. Spółka nie odpowiada za reklamacje dot. stanu przedmiotu, który uległ pogorszeniu od momentu wydania przedmiotu Klientowi oraz za ew. wady przedmiotu, które były znane Klientowi w dniu zakupu.

§ 7 Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego.
Postanowienia Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają jakichkolwiek praw Użytkowników (w tym Klientów) będących Konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, przysługujących im na mocy powszechnie i bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa polskiego. W przypadku sprzeczności postanowień Regulaminu z tymi przepisami, pierwszeństwo zawsze mają powszechnie i bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2021 Ochronne przyłbice